Daj nám vedieť, ako sa ti páči naša nová stránka.
Zadaj, ak chceš byť kontaktovaný (nepovinné)Odoslať feedback

Všeobecné obchodné podmienky – www.studentthesis.sk

I. Úvodné ustanovenia

  • Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ OP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a spracovateľom.
  • Zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou akceptáciou ponuky spracovateľa v rámci aukcie.
  • Objednávateľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa údajov uvedených v objednávke (návrhu zmluvy o dielo).
  • Zhotoviteľom je spracovateľ, ktorého ponuka je prijatá objednávateľom potvrdením objednávky, t.j. potvrdením ponuky v aukcii prostredníctvom portálu www.studentthesis.sk.

II. Dielo

1. Dielom je:

Poskytnutie systematicky členenej sústavy podkladov a písomných konzultácii - odborných textov, v elektronickej podobe, určených pre ďalšie spracovanie a študijné účely, najmä ako podklady alebo námety, spĺňajúcich všetky požiadavky podľa objednávky, ako aj požiadavky na úroveň ich odbornosti.

Konzultovanie, poskytovanie, vyhľadávanie a spracovanie informácií, ktoré slúžia ako podklady na vyhotovenie odborných stredoškolských, vysokoškolských a postgraduálnych prác.

Poskytovanie poradenstva v odbore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávania odborných informácií, rešerší, pri tvorbe dotazníkov.

2. Zmluva o dielo vzniká

  • akceptáciou elektronickej ponuky spracovateľa objednávateľom prostredníctvom portálu www.studentthesis.sk.
  • Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Objednávka je návrhom zmluvy o dielo. Za objednávku sa považuje vyplnenie elektronickej objednávky prostredníctvom portálu studentthesis.sk.

4. Vyplnením objednávky objednávateľom je objednávka zaradená do aukcie, v rámci ktorej sa o objednávku uchádzajú spracovatelia. Spracovatelia reagujú na objednávku svojimi ponukami, ktoré majú časovú platnosť.

5. Nedeliteľnou súčasťou objednávky/registrácie je automatický súhlas s tým :
                                                                                                                                                                                                           - že podklady dodané spracovávateľom budú slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.

- že zadávateľ objednávky, ako aj spracovateľ vyplnením objednávkového formuláru / registráciou ako spracovateľ udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých na tejto stránke pri svojej registrácii spoločnosti JVH s.r.o., Pribišova 6, 841 05 Bratislava IČO: 45 433 739, ktorá je vlastníkom ako aj prevádzkovateľom tejto stránky v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., a ďalej súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov výhradne pre interné účely prevádzkovateľa.

- si OP riadne prečítal, rozumieš všetkým ich bodom, s ich obsahom súhlasíš.

6. Objednávka bude objednávateľom elektronicky potvrdená na základe prijatia ponuky od spracovateľa prostredníctvom portálu studentthesis.sk a vyplatením 10% z hodnoty objednávky na účet prevádzkovateľa, ak všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Spracovateľ je povinný začať vykonávať dielo po potvrdení objednávky zo strany objednávateľa. Potvrdením objednávky sa zmluva o dielo považuje za uzavretú. Potvrdenie objednávky objednávateľ vykoná prostredníctvom portálu studentthesis.sk

7. Termín dodania diela sa určuje ad hoc v závislosti od rozsahu a náročnosti vykonania diela. Termín dodania si určuje objednávateľ pri vyplnení objednávky. Dodržanie termínu dodania diela je v priamej závislosti na rýchlej odozve a priamej súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade, že objednávateľ koná tak, že spracovávateľovi nie je umožnené pokračovať vo vypracovávaní diela, termín dodania diela sa predlžuje bez nároku uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa.

8. Dielo sa považuje za odovzdané spracovávateľom objednávateľovi jeho nahratím do užívateľského rozhrania portálu studentthesis.sk

9. Odovzdanie diela prebieha v po častiach alebo v celku pokiaľ ide o objednávky s menším rozsahom - menej ako 10 strán, čas na dodanie je kratší ako 5 dní, alebo cena je nižšia ako 160 EUR. Po častiach: prvá časť sa odovzdáva a schvaľuje osnova diela - približne 10%. Nasledujúce časti sú rozdelené na ďalšie tri súrodé 30%-tné časti podľa v objednávke požadovaného počtu strán diela.  

10. Odovzdaním diela a zaplatením celej dohodnutej hodnoty objednávky, prechádza zo spracovávateľa na objednávateľa vlastnícke právo k hmotne zachytenému výsledku činnosti, ako aj nebezpečenstvo škody na ňom.

III. Cena diela, platobné podmienky

1. Cena diela sa určuje výhradne dohodou ako cena zmluvná určená ad hoc (pre každý prípad osobitne) prihliadajúc na povahu, druh, osobitné charakteristiky diela, termín zhotovenia a odovzdania diela, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce predmet plnenia podľa týchto VOP. Cenu diela na základe určeného rozmedzia vo svojich ponukách určujú spracovatelia uchádzajúci sa o objednávku v aukcii.

2. Spracovateľ nemá povinnosť poskytnúť objednávateľovi výpočet faktorov zohľadnených pri zostavovaní ceny diela. Cena diela v rovnakom rozsahu sa môže v jednotlivých prípadoch v závislosti na faktoroch podľa bodu 1 líšiť.

3. Zadanie objednávky a účasť na aukcii je pre objednávateľa bezplatná.

4. Hodnota objednávky sa uhrádza bezhotovostne pomocou platobnej/kreditnej karty prostredníctvom platobnej brány Gopay, prevodom z účtu na účet alebo priamo hotovostným vkladom na účet prevádzkovateľa studentthesis.sk

5. V prípade objednávky, ktorá nepresahuje viac ako 10 strán textu, čas dodania diela je kratší ako 5 dní alebo ak celková hodnota objednávky je menej ako 160 Eur s DPH, uhrádza sa celá suma objednávky vopred. Pri objednávkach nad 10 strán textu, objednávateľ postupne uhrádza 10% z hodnoty objednávky ako zálohu pred spracovaním objednávky a následne po každej časti objednávky hodnotu objednávky, ktorá je určená na základe celkovej dohodnutej hodnoty objednávky v záväznej objednávke. Objednávateľ je vždy vyzvaný na zaplatenie ďalšej časti objednávky prostredníctvom systému portálu studetthesis.sk

IV. Zodpovednosť za vady

1. Dielo je originálne a pôvodné, pričom je založené predovšetkým na objednávateľom zadaných požiadavkách a ním poskytnutých zdrojoch. Nejedná sa o plagiát.

2. Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak zhotovené dielo nie je dielom autentickým, originálnym, porušujúcim autorské práva alebo iné práva tretích osôb.

3. Spracovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a za vady diela vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Vadou diela je najmä formálny alebo obsahový nesúlad s objednávkou.

4. Pri diele, ktoré sa odovzdáva po častiach, má objednávateľ povinnosť bez zbytočného odkladu po ich zistení v nadväznosti na bod 2, odsek 7, upozorniť spracovávateľa na prípadné vady v odovzdanej časti diela.

5. Objednávateľ má povinnosť upozorniť spracovateľa na vady jednotlivých časti diela bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania celého diela.

6. Objednávateľ má právo v prípade, že dielo nespĺňa náležitosti uvedené v bode 1, uplatniť reklamáciu do 7 kalendárnych dní od ich zistenia, pričom však táto doba nesmie presiahnuť dobu 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania poslednej časti diela. Po uplynutí 14 dní odo dňa odovzdania poslednej časti diela stráca objednávateľ právo reklamovať akékoľvek vady odovzdaného diela.

V. Osobitné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak objednávateľ v objednávke uvedie osobné údaje, tieto údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a budú používané výhradne iba pre potreby prevádzkovateľa. Osobné údaje objednávateľa sú pokladané za prísne dôverné a prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť ich pred zneužitím a bude postupovať podľa predpisov o ochrane osobných údajov.

4. Objednávateľ zadaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov súhlas s ich správou a spracovaním v  nevyhnutnom, právnymi predpismi vyžadovanom rozsahu a výhradne na účely podľa zmluvy o dielo. Tento, kedykoľvek odvolateľný súhlas, sa poskytuje na dobu neurčitú.

5. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať s výnimkou prípadov upravených osobitnými predpismi - najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

6. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností ( okrem povinnosti zaplatiť cenu diela) vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť (vis major) - najmä ako živelné pohromy, vojnové operácie, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán. Strana postihnutá takouto udalosťou je povinná druhú stranu bez meškania o tejto skutočnosti informovať.

7. V prípade, že udalosť vis major trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škody vyvolanej touto udalosťou.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ z právneho predpisu nevyplýva alebo nie je dohodnuté inak, vzájomné vzťahy medzi účastníkmi sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

2. Účastník má právo od tejto zmluvy kedykoľvek odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je povinný druhej strane zaplatiť odstupné v alikvotnej výške hodnoty diela a uhradiť tak náklady do okamžiku doručenia prejavu vôle na vykonanie diela vynaložené, bez nároku na vrátenie zálohy v hodnote 10 % z hodnoty diela.

3. Prípadné vzájomné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne cestou zmieru.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu OP aj bez predchádzajúceho upovedomenia objednávateľa. Takto vykonané zmeny sú voči objednávateľovi účinné odo dňa zverejnenia OP.

5. Prevádzkovateľ portálu StudentThesis.sk v zmysle týchto obchodných podmienok a platnej legislatívy v žiadnom prípade nenabáda k tomu, aby dodané materiály objednávatelia vydávali za svoje diela, šírili a odovzdávali ich ďalej. Podklady sú určené pre vlastné spracovanie a použitie. V žiadnom prípade tento portál nesupluje študijné povinnosti objednávateľov.

6. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať s výnimkou prípadov upravených osobitnými predpismi - najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

7. Na základe potvrdenia tychto pravidiel a následnej registrácie súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje spracované podľa Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. a jeho neskorších predpisov o ochrane osobných údajov. Vaše údajú nesmú a nebudú sprostredkúvané iným fyzickým ani právnickým osobám. Naša spoločnosť je registrovaná na úrade pre ochranu osobných údajov na základe Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. a jeho neskorších predpisov o ochrane osobných údajov.

8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2014

Všeobecné obchodné podmienky vytvorené prevádzkovateľom portálu sú chránené autorským zákonom. Ich použitie či kopírovanie je možné len na základe písomného súhlasu autora, v opačnom prípade budeme postupovať v súlade so zákonom.

Súhlasím s pravidlami portálu

Nemáš účet? Zaregistruj sa.

Nepamätáš si heslo? Obnoviť heslo.